Door de sterk evoluerende trends is het onmogelijk elk artikel tentoon te stellen op de website. Bovenstaande catalogus geeft u een actueel beeld van de mogelijkheden. Neem verder contact met mij op voor een gepersonaliseerde offerte. 


Wilt u ideeën sprokkelen voor het inrichten van uw keuken of badkamer? Ik verwijs u graag door naar een VanMarcke Inspiration Store:
Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied
Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord of een wijziging van huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen RVEPC en de klant onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden zoals hierna bepaald, zelfs al worden deze niet vermeld op navolgende contractdocumenten en zelfs al wijken deze af van eerdere algemene verkoopvoorwaarden. De klant bevestigt de algemene verkoopvoorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en voor alle huidige en toekomstige overeenkomsten met RVEPC te aanvaarden door het enkele feit van (schriftelijke of elektronische) ontvangst van deze voorwaarden naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling, de ontvangst van de factuur en een levering. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, ook al worden deze meegedeeld na mededeling van deze algemene verkoopvoorwaarden. (Bijzondere) aankoopvoorwaarden van de klant kunnen nooit stilzwijgend worden aanvaard.

Artikel 2 – Offertes en bestellingen
2.1. Alle offertes geschieden vrijblijvend, bij benadering en zonder enige verbintenis van RVEPC, en zij blijven geldig vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de datum van opstelling ervan, onder voorbehoud van latere wijziging van de verkoopprijs. In dergelijk geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de factuur.
2.2. De bestellingen van klanten worden slechts als definitief beschouwd na aanvaarding van RVEPC. Bestellingen ondertekend door de klant verbinden deze onherroepelijk. Een eventuele weigering van een bestelling door RVEPC, verleent de koper geen enkel recht op schadevergoeding op welke grond dan ook. Bijdragen of lasten, van welke aard ook, die, zelfs na contractsluiting, bij of krachtens wet worden opgelegd en verhaalbaar zijn op de koper dan wel betrekking hebben op de levering aan de koper, zijn ten laste van de koper.
2.3.De aanduidingen, afmetingen, gewichten en andere inlichtingen van onze catalogi, prijslijsten, advertenties e.a. zijn niet bindend. RVEPC behoudt zich het recht voor om om het even welke wijziging aan te brengen op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Artikel 3 – Leveringsmodaliteiten - inontvangstname
3.1. De opgegeven leveringstermijn, zelfs ingeval van vermelding van een vervaldatum, is slechts benaderend. Vertraging bij levering kan nooit aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling, weigering van de levering of enige vorm van schadevergoeding.
3.2. Wijzigingen aan de bestelling in opdracht van de klant betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde leveringstermijnen vervallen.
3.3. De goederen worden ontvangen en als aanvaard beschouwd op het afleveradres. Behoudens andersluidende bepalingen worden de goederen steeds vervoerd op kosten en risico van de koper, onafgezien van het vervoermiddel of de transporteur.
3.4. De aanduiding van het leveringsadres en de leveringswijze valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. Indien op deze plaats niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen bij levering, wordt de levering verondersteld conform te zijn met de vermeldingen vervat in de leveringsbon. De levering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning door de koper aangeduid bij de bestelling.
3.5. RVEPC laat zich, tenzij uitdrukkelijk bepaald, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks in met plaatsing van de bestelde en geleverde goederen. Alle problemen i.v.m. de installatie vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de koper.

Artikel 4 - Eigendoms- en risico-overdracht
4.1. De koper wordt eigenaar van de door RVEPC geleverde koopwaar op het ogenblik dat hij aan alle betalingsverplichtingen ten aanzien van RVEPC heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De koper erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens de levering van de koopwaar. Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het de koper verboden de verkochte koopwaar te vervreemden voor algehele betaling en dit op straffe van een extra forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen. Indien de koper in weerwil met dit eigendomsvoorbehoud toch overgaat tot vervreemding aan een derde, dan gaan in toepassing van art. 1690 B.W. alle schuldvorderingen voortvloeiende uit deze verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling over op de verkoper als titularis van het eigendomsvoorbehoud, dit tot zekerheid van algehele betaling door de koper. De koper zal zijn klanten wijzen op het eigendomsvoorbehoud van RVEPC en op verzoek van deze laatste de identiteit van de derde-koper meedelen.
4.2. De koper verbindt zich ertoe zolang niet volledig is betaald, de door hem nog niet verbruikte goederen in herkenbare en goede staat te behouden, eveneens op straffe van schadevergoeding zoals bepaald in artikel 4.1. De koper is verplicht mee te werken bij alle maatregelen die RVEPC kan nemen ter bescherming van zijn goederen en/of rechten.
4.3. Het bepaalde in artikel 4.1. doet geen afbreuk aan de risico-overdracht. Vanaf de bestelling van de koopwaar door de koper draagt deze alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico van de koper.
4.4. Vooraleer de eigendom overgaat naar de koper, zal RVEPC ten allen tijde gerechtigd zijn om de lokalen van de koper te betreden om de door haar geleverde goederen te inspecteren en om opnieuw bezit te nemen van die goederen en deze te verplaatsen.

Artikel 5 - Conformiteit
5.1. Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de koper worden nagezien. Klachten ivm zichtbare of niet-conforme gebreken moeten, op straffe van verval, onmiddellijk bij levering worden gemeld door koper. Verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na vaststelling van het gebrek voor professioneel cliënteel en binnen de 2 maanden na vaststelling van het gebrek voor consumenten, worden gemeld. Elke klacht moet schriftelijke geformuleerd en gedocumenteerd worden door voorlegging van de leveringsbon en de factuur bij gebreke waaraan de koper zijn rechten verliest.
5.2.Het gebruik van de koopwaar, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt de goedkeuring ervan. Geen enkele teruggave zal kunnen gebeuren zonder de schriftelijke overeenkomst van RVEPC, die geen enkele erkenning impliceert. De bewijslast van tijdigheid berust bij de koper. Na deze vervaltermijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd. Klachten, ook al zijn zij gegrond, verschaffen de koper niet het recht de verdere uitvoering van enig contract met RVEPC op te schorten.

Artikel 6 - Productwaarborg
De waarborg op de door de verkoper geleverde goederen beperkt zich tot de waarborg waartoe de verkoper dwingend door de wet ten aanzien van die koper is gehouden en desgevallend door de waarborg die door de fabrikant van het geleverde goed wordt gegeven. De waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming bestaande op het ogenblik van levering en mits het goed is gebruikt en geïnstalleerd conform de gebruiksaanwijzing en montagerichtlijnen.

Artikel 7 - Verbreking – opzegging - opschorting
7.1. Elke verbreking, opzegging of annulatie van een bestelling of contract, elk niet nakomen van de overeengekomen betalingsvoorwaarden, evenals het niet in ontvangst nemen van de geleverde goederen door de koper wordt beschouwd als een ernstige en zwaarwichtige wanprestatie waardoor een verdere normale handelsrelatie niet langer mogelijk is. Dergelijke wanprestatie van de koper, geeft RVEPC het recht de koper formeel in gebreke te stellen en de overeengekomen tarieven te factureren. Bij speciale bestellingen(no-stock goederen), die de fabriek reeds verlaten hebben, zal in dit geval de volledige verkoopprijs verschuldigd zijn. Daarnaast heeft RVEPC in zodanige gevallen het recht om de verdere leveringen ten aanzien van de koper onder eender welk contract op te schorten en/of alle met de koper aangegane contracten onmiddellijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
7.2. RVEPC heeft het recht om alle contracten met de koper zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ten laste van de koper, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, indien in de loop van de uitvoering van de een of andere overeenkomst de financiële situatie van de koper zich dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit, voor het verlies van het onderpand van één of meerdere van haar schuldvorderingen of bepaalde zekerheden of waarborgen eraan verbonden of wanneer de koper in faillissement wordt verklaard.
7.3. RVEPC behoudt zich het recht voor om voor of gedurende de uitvoering van de overeenkomst waarborgen tot betaling van de koopprijs van de koper te eisen. Deze verdeelsleutel is bepaald op 75% bij bestelling en 25% bij levering. De kosten van vestiging van deze waarborgen vallen ten laste van de koper. Bij weigering houdt RVEPC zich het recht voor om de bestelling in haar geheel of zelfs gedeeltelijk te annuleren overeenkomstig artikel 7.4 van deze algemene verkoopvoorwaarden.
7.4. In geval van faillissement of ontbinding van de koper of indien de koper het minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie aanvraagt conform de wet op de continuïteit der ondernemingen, zal RVEPC het recht hebben om de op het ogenblik van de faillietverklaring, ontbinding of aanvraag van één van de procedures van de wet op de continuïteit der ondernemingen door de koper, ten laste van deze laatste nog bestaande, al dan niet opeisbare schuldvorderingen van welke aard dan ook, te compenseren met de op datzelfde ogenblik nog bestaande schulden ten voordele van RVEPC, vooraleer één of andere storting aan de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde, ontbonden of de zich op de wet der continuïteit der ondernemingen beroepende koper te doen.

Artikel 8 - Betaling
8.1. Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn de facturen van RVEPC contant betaalbaar of op de aangegeven vervaldag. Alle innings- en protestkosten van wisselbrieven en/of cheques vallen ten laste van de koper. Een gedeeltelijke levering van een bestelling kan geen reden zijn tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Indien de koper het minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie aanvraagt conform de wet op de continuïteit der ondernemingen, zijn de facturen van RVEPC reeds vóór de levering, met name bij de bestelling, betaalbaar, en worden alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien nog geen levering heeft plaatsgevonden.
8.2. Alle eventuele betwistingen betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur gemeld te worden per aangetekend gemotiveerd schrijven gericht aan RVEPC. Bij gebreke hieraan wordt de factuur onherroepelijk als aanvaard beschouwd.
8.3. In geval van laattijdige betaling zal op het openstaande saldo van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10% per jaar, en wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 3.000,00 EUR, ten titel van forfaitair schadebeding, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten en de invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.
8.4. Bij niet-betaling van een bepaalde factuur op de vervaldag is het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs van de nog niet vervallen facturen van RVEPC onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
8.5. De koper verleent aan RVEPC een conventioneel retentierecht op alle goederen die zich nog in haar bezit bevinden in het kader van eender welk contract, en dit vanaf de datum van de eerste bestelling. De koper verleent dit retentierecht tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen dewelke de koper nog aan RVEPC verschuldigd is, zelfs al hebben deze verschuldigde bedragen een andere oorzaak dan de gegeven bestelling.
8.6. Het trekken van een wisselbrief of het aanvaarden van een cheque dan wel van enig ander betalingsmiddel doet geen afbreuk aan de alhier vermelde rechten en doet geen schuldvernieuwing ontstaan; zelfs in geval van acceptatie van de wisselbrief, blijven bovengenoemde interesten en schadevergoedingen verschuldigd.
8.7. Indien voor de leveringen gebruik gemaakt wordt van europalletten, radiatorcassettes of verpakkingen onder garantie, zullen deze gefactureerd worden behoudens andersluidende regelingen. Bij teruggave worden deze gecrediteerd.
8.8. Tot zekerheid van betaling van het openstaande saldo van haar factu(u)r(en) of de gesubrogeerde vorderingen geeft de koper in pand ten voordele van RVEPC (i) alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, en dus niet beperkt tot handelsvorderingen, (ii) alle huidige en toekomstige schuldvorderingen tegenover RVEPC uit welke hoofde ook, (iii) de geleverde goederen waarop de onbetaalde factu(u)r(en) betrekking heeft/hebben, (iv) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende koper op datum van registratie hiervan in het pandregister, alsook (v) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die zullen behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende koper net voor elke opening van een insolventieprocedure toegekend aan de schuldenaar. Bij registratie van het pand in het pandregister, bij pandvestiging of later, heeft RVEPC het recht de kostprijs van de registratie alsook een forfaitaire administratiekost van 40,00 EUR aan de in gebreke blijvende koper aan te rekenen.

Artikel 9 - Hoofdelijkheid
Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller ten allen tijde en in alle omstandigheden hoofdelijk en solidair aansprakelijk tegenover RVEPC voor de naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en huidige algemene voorwaarden voortvloeien.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
RVEPC kan enkel aansprakelijk worden gesteld in het geval van zware fout, zware nalatigheid of opzet. De aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot de vergoeding van voorzienbare, rechtstreeks en persoonlijke schade, en RVEPC kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade. In elk geval wordt de aansprakelijkheid van RVEPC beperkt tot de limieten van de verzekeringspolis, en in het geval van niet-verzekerde schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur. In geval van gebrekkige goederen, geleverd door de leverancier aan RVEPC, kan RVEPC niet aansprakelijk worden gesteld voor een betaling van eventueel herstel. RVEPC is bevrijd van aansprakelijkheid wanneer de niet-uitvoering te wijten is aan overmacht. Wordt beschouwd als overmacht, elke gebeurtenis buiten de controle en invloed van RVEPC, maar eveneens elke gebeurtenis waardoor de uitvoering onmogelijk of verlieslatend is, zoals bijvoorbeeld door een productie-onderbreking/stopzetting door een leverancier.

Artikel 11 - Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken
Alle overeenkomsten afgesloten met RVEPC zijn onderworpen aan het Belgische recht, ook wanneer wissels werden aanvaard met andere domiciliëring. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, tenzij RVEPC zou verkiezen te dagvaarden voor de rechtbank van de zetel of de woonplaats van de koper.